Kyoko

Hakushu Itazura Kyoudai (Kyo) x Shitonuba the Light of my Life (Lucky)

  • Hakushu Kyoko Mangetsu
    • Rød tispe.
  • Hakushu Kyoko Shingetsu
    • Rød hannhund.
  • Hakushu Kyoko Kagentsu
    • Rød hannhund.