Shitenno

Honto-no Kiyomi (Kiyomi) x Shinshuu Masaichi Og Tokura Ichikawa Kensha (Otto)

Født: 02.09.2013

  • Hakushu Shitenno Jikokuten (Kaizer)
  • Hakushu Shitenno Komokuten (Koyo)
    • Underbitt
  • N UCH NORDJV-14 Hakushu Shitenno Tamonten (Raiden)
  • NJV-14 Hakushu Shitenno Zochoten (Zoko)
    • HD: D, AD: A